تسهیلات بانکی پنج ساله به بازنشستگان کشوری

خبر خوش بانکی برای بازنشستگان کشوری

جعفر امیرآبادی زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در ادامه سیاست «خدمت ادامه دارد» صندوق بازنشستگی کشوری و بر اساس تفاهم نامه با یکی از بانک‌ها، تسهیلاتی با دوره بازپرداخت پنج ساله به بازنشستگان پرداخت می‌شود. امیرآبادی زاده با اشاره به