جنگ ایران و کردها

بریدن گوش پاسدارها برای درست کردن تسبیح

نوجوان بسیجی که یک سال در اسارت ضدانقلاب بود، می‌گوید: من با اینکه ۱۶ ساله بودم، ضدانقلاب من را شکنجه جسمی و روحی می‌کرد. یکی از شکنجه‌های روحی آنها این بود که گوش پاسدارها را می‌بریدند و برای تمسخر تسبیح درست می‌کردند. آقای موسوی یکی