روز داروساز

نام «وزارت بهداشت» را به «وزارت بایدها و ضرورت‌ها» تغییر دهید 

یادداشت سردبیر – عالین نجاتی: وزیر بهداشت، بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید دارو در کشور و توجه به صادرات تاکید کرد. جمله بالا برای اکثر مردم ایران آشناست و قابلیت استفاده برای تمامی حوزه‌های حکمرانی را نیز دارد. کافی است به جای کلمه بهداشت، ارشاد