ساری

چگونه کشتن یک شهر، به مرگ شهروندانش خواهد انجامید

عبارت-نگار نژادآذر: آفتاب‌؛ مانند نهری کوچک که از آب شدن یخ‌ها راه‌ش را به خاک می‌جوید، خودش را روی سفال‌ها پهن می‌کرد و فاخته‌های فرهیخته، ذکر نهفته‌ی نیمه‌شب را بر درخت‌های نارنج فریاد می‌زدند. گربه‌های شهر مثل خدایان المپ تن ترسوی خود را بر پیاده‌روها