ضربه فنی تجارت و تولید با مداخله دولت از طریق قیمت گذاری