لغو سفر وزیر کشور به مازندران به دلیل نداشتن دید خلبان