چادر زدن فرماندار ساری در دورافتاده ترین روستای مازندران